Bratislava, Synagóga

Jediná bratislavská zachovaná synagóga sa nachádza neďaleko historického centra mesta na Heydukovej ulici. Bola postavená v rokoch 1923 – 1924 podľa projektov architekta Artúra Szalatnaia-Slatinského ako filiálna synagóga ortodoxnej náboženskej obce. Synagóga sa v uličnom fronte prezentuje monumentálnym stĺporadím pozostávajúcim zo siedmich pilierov. V interiéri sa snúbi novátorská železobetónová konštrukcia a dobové kubistické detaily s historizujúcimi prvkami. Architektonické riešenie synagógy rešpektuje požiadavky ortodoxného judaizmu, ako oddelené sedenie mužov a žien či bima situovaná v centre hlavnej modlitebne. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. Počas letnej výstavnej sezóny možno v priestore bývalej ženskej galérie navštíviť stálu expozíciu a výstavy Židovského komunitného múzea. Za synagógou sa nachádza atraktívna záhrada, ktorá je zelenou oázou v centre Bratislavy.

Synagóga slúži ako miesto židovských bohoslužieb. Návštevníci musia mať dôstojné oblečenie. U mužov sa vyžaduje pokrývka hlavy.

Adresa

Heydukova 11-13
Bratislava

Koordináty

48°08’48.7″N
17°06’44.4″E

Bratislava je mestom s bohatou židovskou históriou. V stredoveku bola prítomnosť židov v Bratislave regulovaná výsadnou listinou, ktorú mestu udelil v roku 1291 kráľ Ondrej III. z rodu Arpádovcov. Stálo v nej, že židia majú právo usadiť sa v meste, voliť si vlastného starostu a musia platiť dane priamo kráľovi. V neskorších dobách však boli židia z mesta viackrát vyhnaní, naposledy v roku 1526. V roku 1599 sa na pozvanie grófa Pálffyho vrátili a usadili sa na úzkych parcelách medzi hradným kopcom a mestským opevnením, ktoré patrili pod správu hradu. Táto tzv. Judengasse (Židovská ulica) sa stala jediným miestom, na ktorom mohli židia žiť, a to až do roku 1840.

V prvej polovici 19. storočia sa stala Bratislava centrom židovskej vzdelanosti vďaka rabínovi Chatamovi Soferovi, ktorý tu viedol ješivu (rabínsku školu). V tom istom čase otvorili jeho oponenti pokrokovú židovskú základnú školu. Neskôr v Bratislave vedľa seba paralelne fungovali dve komunity, ortodoxná a neologická, každá s vlastnou synagógou. Počas druhej svetovej vojny väčšinu bratislavských židov zavraždili a v povojnovom období bola zničená prevažná časť ich hmotného kultúrneho dedičstva. Ortodoxnú synagógu zdemolovali v roku 1961 a zvyšok Judengasse i neologická synagóga padli za obeť výstavbe Mostu SNP v roku 1969. Politické zmeny po páde komunistickej diktatúry priniesli oživenie židovského komunitného života v Bratislave. V meste funguje Židovská náboženská obec, ktorá organizuje široké spektrum náboženských, kultúrnych, vzdelávacích a sociálnych aktivít. V roku 1996 postavili na pôvodnom mieste zbúranej neologickej synagógy Pamätník holokaustu.