Bratislava – synagóga

Bratislava patrí medzi mestá s bohatou židovskou históriou. V stredoveku  bola prítomnosť židov v Bratislave regulovaná výsadnou listinou, ktorú udelil mestu v roku 1291 kráľ Ondrej III. z rodu Arpádovcov. Stálo v nej, že židia majú právo usadiť sa v meste, voliť si vlastného starostu a musia platiť dane priamo kráľovi. V neskorších dobách však boli židia z mesta viackrát vyhnaní, naposledy v roku 1526.

V roku 1599 sa na pozvanie grófa Pálffyho vrátili a usadili sa na úzkych parcelách medzi hradným kopcom a mestským opevnením, ktoré patrili pod správu hradu. Táto tzv. Judengasse (Židovská ulica) sa stala jediným miestom, na ktorom mohli židia žiť, a to až do roku 1840. V prvej polovici 19. storočia sa stala Bratislava centrom židovskej vzdelanosti vďaka rabínovi Chatamovi Soferovi, ktorý tu založil ješivu (rabínsku školu). V tom istom čase otvorili jeho oponenti pokrokovú židovskú základnú školu. Neskôr, od roku 1869 v Bratislave vedľa seba paralelne fungovali dve komunity, ortodoxná a neologická, každá s vlastnou synagógou. Počas druhej svetovej vojny väčšinu bratislavských židov zavraždili a následne v povojnovom období  bola zničená prevažná časť ich hmotného kultúrneho dedičstva. Ortodoxnú synagógu  zdemolovali v roku 1961 a zvyšok Judengasse, s ňou aj neologická synagóga, padli za obeť výstavbe mostu SNP v roku 1969. V súčasnosti funguje v meste malá, ale aktívna židovská komunita.


Synagóga a Židovské komunitné múzeum

Posledná zachovaná synagóga sa nachádza neďaleko historického centra mesta na Heydukovej ulici. Bola postavená v rokoch 1923-1926 podľa projektov architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Synagóga sa v uličnej fronte prezentuje monumentálnym stĺporadím, ktoré má sedem pilierov. V interiéri sa snúbi novátorská železobetónová konštrukcia a dobové kubistické detaily s historizujúcimi prvkami, ako napríklad rad arkád ženskej galérie,  kovaná bima a z kameňa vytesaný svätostánok. Architektonické riešenie synagógy rešpektuje požiadavky ortodoxného judaizmu. Sedenie mužov a žien je oddelené a bima je situovaná v centre hlavnej modlitebne. Zároveň však zohľadňuje aj nároky vyplývajúce z potrieb členov komunity. Synagóga má priestory na štúdium i priestory pre menšie spoločenské zhromaždenia a, samozrejme, šatne a toalety. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. V areáli bude postupne umiestnených niekoľko pamätných tabúľ venovaných spomienke na obete holokaustu. V júni 2012 sa v budove otvorila expozícia Židovského komunitného múzea.

Lokalita: Heydukova ulica č. 11-13, Bratislava
Súčasné využitie: náboženské a kultúrne účely
Otváracie hodiny: piatok 10:00-16:00 a nedeľa 10:00-16:00 (21. máj - 8. október 2017) - okrem židovských sviatkov
Vstupné: áno
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Židovská náboženská obec Bratislava, Kozia 18, 814 47 Bratislava
Telefón: (02) 5441 6949
E-mail: synagogue.sk@gmail.com
Web: www.synagogue.sk