Komárno – Menház

Prítomnosť židov v Komárne je historicky doložená už v stredoveku, ale moderné židovské osídlenie sa začalo formovať až v 18. storočí. Najväčší rozkvet dosiahlo židovstvo paralelne s ekonomickým rozmachom mesta, ktoré sa stalo významným regionálnym centrom.  V priebehu 50 rokov sa počet židov skoro strojnásobil, z 849 (1850) na 2 296 (1900). Po peštianskom kongrese v roku 1869, kedy došlo k rozdeleniu uhorského židovstva na tri smery judaizmu, sa komárňanská obec pridala k neologickému prúdu judaizmu.  Samostatná ortodoxná komunita vznikla neskôr, v roku 1880. Tieto dve komunity používali spoločný cintorín rozdelený na dve časti. Zachovali sa aj synagógy oboch komunít. Ortodoxná synagóga sa stala súčasťou komplexu domova pre seniorov, zatiaľ čo neologickú synagógu upravili pre potreby fitnes centra so squashovými kurtami. V roku 1941 žilo v Komárne 2 734 židov, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. Prežilo z nich 248. V Komárne je dodnes malá, ale aktívna komunita, ktorá je významným cezhraničným centrom židovského života a židovskej kultúry. Jednou z jej tradičných aktivít je každoročná účasť na Európskom dni židovského kultúrneho dedičstva, počas ktorého prichádza do Komárna veľa návštevníkov zo Slovenska a Maďarska.

Menház – centrum života a kultúry židovskej náboženskej obce

Pôvodný objekt židovského starobinca, ktorý bol postavený v roku 1896, dnes slúži miestnej židovskej obci ako komunitné centrum. Vstup do komplexu s neogotickou tehlovou fasádou je na nároží. V severnej časti zadného traktu sa nachádza synagóga, architektonicky zdôraznená vysokou štítovou strechou, rozetovým oknom a vstupným portálom. V súčasnosti využíva miesta komunita synagógu bývalého židovského starobinca. Interiér súčasnej modlitebne tvorí jednoduchý priestor zaklenutý valenou klenbou s pôvodným mobiliárom a pôsobivou neogotickou výzdobou. Zaujímavým výtvarným detailom sú ozdobné kovové tiahlá  vysokej remeselnej kvality. Na severnej stene synagógy sa nachádza pamätník holokaustu s menami obetí. V nedávnej minulosti umiestnila komunita dve pamätné tabule holokaustu aj na exteriér synagógy. Návštevníci by nemali zabudnúť na prehliadku expozície dejín komárňanskej židovskej komunity, ktorá sa nachádza v priestoroch kancelárie náboženskej obce.

Lokalita: Eötvösa 15, Komárno
Súčasné využitie: náboženské; kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: pondelok 15:00 – 17:00 h., štvrtok 10:00 – 12:00 h. Skupinové aj individuálne návštevy si môžu prehliadku dohodnúť vopred so ŽNO Komárno.
Vstupné: dobrovoľné
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Menház – Židovská náboženská obec a Kultúrne centrum, Eötvösa 15, 94 501 Komárno
Zodpovedná osoba:Ing. Anton Paszternák -  predseda, Tamás Paszternák – koordinátor kultúrnych projektov
Telefón: (035) 7731 224, 0911-224 986,  +36 (20) 358 8676
Fax: (035) 7731 224
E-mail: kile@menhaz.sk
Web: www.menhaz.sk