Bardejov – židovské suburbium

Najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove je areál tzv. židovského suburbia, ktoré sa nachádza za hradbami mesta. Areál pozostáva zo Starej synagógy, školy (bet midraš), rituálneho kúpeľa (mikve). V minulosti stál pri areáli aj rituálny bitúnok. Stará synagóga pochádza z roku 1836 a je najstaršou stavbou areálu. Ide o unikátny typ deväťklenbovej synagógy, aký sa v súčasnosti na Slovensku nachádza už len v Stupave. Synagóga sa nachádza v centre areálu obklopená inými stavbami, keďže bola postavená v časoch, kedy židom nebolo dovolené stavať okázalé modlitebne na viditeľným miestach. Interiér pozostáva z predsiene, malej študovne, hlavnej mužskej modlitebne a ženskej galérie, ktorá je situovaná na západnej strane synagógy. Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý deviatimi klenbami a v centre ho podopierajú štyrmi piliere, medzi ktorými bola umiestnená bima. Klenby sú pokryté bohatou ornamentálnou maľbou. Najzaujímavejším artefaktom je hebrejský chronostichon s dedikačným nápisom, ktorý je umiestnený nad vstupom do hlavnej sály na jej západnej stene. Poeticky ladený text poskytuje informácie o čase výstavby a donátoroch.

Bet midraš, ktorý okrem štúdia slúžil aj ako modlitebňa, je mladším synagogálnym objektom v komplexe židovských rituálnych stavieb. Rovnako ako rituálny kúpeľ, ktorý je orientovaný do uličnej fronty, bol postavený koncom 19. storočia. Na vstupnej fasáde rituálneho kúpeľa sa okrem tabule Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva nachádza aj pamätná tabuľa venovaná obetiam holokaustu, ktorá bola odhalená v roku 1992. V súčasnosti prebieha v areáli židovského suburbia postupná obnova jednotlivých objektov. Hlavným investorom a iniciátorom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, ktorý sa rozhodol realizovať projekt obnovy  v dvoch fázach. V prvej fáze sa pozornosť a obmedzené finančné možnosti sústredia na záchranu Starej synagógy, ktorá po desaťročia slúžila ako železiarstvo a je v najkritickejšom stave. V budúcnosti by mala byť využívaná na kultúrne účely. Primárnym investorom je vlastník objektu ÚZ ŽNO a ďalšie finančné prostriedky sa podarilo získať zo zahraničia. Ostávajúce dva objekty sú v dlhodobom prenájme a ich využitie bude aj naďalej komerčné, pričom nájomca sa zaviazal budovy obnoviť v súlade s platnými pamiatkovými normami na vlastné náklady.

Lokalita: Mlynská 13, Bardejov
Súčasné využitie: Stará synagóga je v súčasnosti zatvorená kvôli rekonštrukcii. Mikve a bet midraš sú využívané na komerčné účely.
Otváracie hodiny: Prístup do areálu je možný počas otváracích hodín prevádzky UNIKOV.
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa:
Vlastník areálu:
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Kozia 21, 814 47 Bratislava Budova bývalého mikve a bet  midrašu sú využívané na komerčné účely
Zodpovedná osoba: Ján Bľanda, UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov
Telefón: (054) 472 25 06 (UNIKOV)
E-mail: nie
Web: nie