Hľadaj pamiatku
Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva
Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva je súčasťou rozsiahleho projektu Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva, ktorý 5. decembra 2005 získal na slávnosti v Štrasburgu označenie „Veľká kultúrna cesta“ Rady Európy.

diplom

Šesť hodnotných miest židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku sme zaradili do Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva:
  • Pamätník Chatama Sófera v Bratislave
  • Zsigrayova kúria (Múzeum židovskej kultúry) v Bratislave
  • Synagóga na Heydukovej ulici v Bratislave
  • Synagóga status quo v Trnave
  • Areál objektov Židovskej náboženskej obce v Košiciach
  • Areál objektov Židovskej náboženskej obce v Prešove

Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva sa realizujú vďaka spoločnému úsiliu mnohých židovských a nežidovských organizácií, vrátane národných agentúr na podporu cestovného ruchu a početných dobrovoľníkov. Sú jedinečným príkladom toho, ako sa dajú zužitkovať poznatky z rôznych oblastí na cieľ, ktorý zdieľajú všetci zúčastnení: zachovanie a prezentácia židovského kultúrneho dedičstva ako súčasti európskeho multikultúrneho dedičstva. Projekt Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva sa sústreďuje aj na vzdelávacie aspekty, ktoré napomôžu objavovaniu bohatého európskeho kultúrneho dedičstva, a to predovšetkým mladými ľuďmi.

Na európskej úrovni projekt spolu koordinujú tieto tri organizácie:
  • B´nai B´rith Europe: BBE je židovská mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci a funguje v 27 krajinách. V otázkach obnovy a zachovania židovského kultúrneho dedičstva pokračuje B´nai B´rith Europe v aktivitách, ktoré iniciovala pobočka v Štrasburgu a ktoré plánuje rozšíriť na celú svoju sieť. Okrem mnohých iných pozitívnych efektov projekt úspešne mobilizuje dobrovoľníkov.
  • Európsky zväz židovských komunít (European Council of Jewish Communities): ECJC je federácia európskych židovských komunít a mimovládnych židovských organizácií, ktorá pozostáva z 58 členov v 37 európskych krajinách. Federácia je aktívna na poli sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, rozvoja komunity a v otázkach reštitúcií.
  • Red de Juderias de Espańa - Caminos de Sefarad: Táto „cesta judaizmu v Španielsku“ je kultúrnou cestou, ktorá spája desať španielskych miest. Každé z týchto miest prezentuje svoje vzácne historické židovské kultúrne dedičstvo a zabezpečuje vzdelávací a sprievodcovský program. Organizácia sa aktívne podieľa na príprave podujatí od roku 1999.

Ak máte záujem o viac informácií o Európskych cestách židovského kultúrneho dedičstva alebo o Európskom dni židovskej kultúry, navštívte stránku www.jewisheritage.org
©2006 SYNAGOGA SLOVACA