Hľadaj pamiatku
Dokumentačný projekt slovenskej synagogálnej architektúry
Súčasný stav vedomostí a predchádzajúce výskumy

Nášmu projektu predchádzalo niekoľko iných výskumov a dokumentačných aktivít a pre komplexnosť informácií je dobré ich spomenúť. Význačný výskum vykonal architekt Eugen Bárkány v šesťdesiatych rokoch minulého storočia (BÁRKÁNY, Eugen - DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava 1991) v čase, keď ešte mnoho zo synagóg stálo a menej cintorínov bolo vydrancovaných miestnym obyvateľstvom, resp. boli menej zarastené bujnou vegetáciou. Aj keď je tento výskum staršieho dáta, zostáva najsmerodatnejším a najčastejšie citovaným. Existuje niekoľko prieskumov z deväťdesiatych rokov: jeden z nich vykonala US Commission for the Preservation of America‘s Heritage Abroad, ďalším je inventarizácia cintorínov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. V priebehu deväťdesiatych rokov vykonal Národný pamiatkový úrad prostredníctvom jeho regionálnych pracovísk Paspartizáciu nehnuteľných pamiatok židovskej kultúry.

Koncom osemdesiatych rokov a v roku 2002, Rivka a Dr. Ben-Zion Dorfman z Jeruzalema cestovali po Slovensku v rámci svojho dokumentačného projektu európskych synagóg (DORFMAN, Rivka - DORFMAN, Ben-Zion: Synagogues Without Jews: And The Communities That Build and Used Them. Philadelphia 2000). Známe sú aktivity MUDr. Tomáša Sterna z Bratislavy. Nepublikovaný projekt zrealizoval ICOMOS Israel v lete roku 2003 v troch východoslovenských mestách – v Košiciach, Prešove a Bardejove.

Náš výskum

Predchádzajúce aktivity spomíname, aby sme vyjadrili uznanie kolegom za ich prácu. Náš dokumentačný projekt nemá ambície ani jednému z nich konkurovať. Projekt Synagoga Slovaca sa uskutočnil v rokoch 2001-2006 ako spoločný projekt troch slovenských inštitúcií: Inštitútu judaistiky Univerzity Komenského, Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry a Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Je to systematický, detailný dokumentačný projekt vedený miestnymi slovenskými inštitúciami, s výstupmi, ktoré sú archivované na Slovensku, čo umožnuje, aby boli miestnej odbornej verejnosti dostupné.

Metodológia

Našu metodológiu sme prispôsobili miestnym podmienkam a limitovaným finančným prostriedkom. Inšpirovali sme sa pritom výskumami našich zahraničných kolegov. Najviac nás zaujali najmä dve publikácie: opus magnum Hammera Schenka o synagogálnej architektúre v Nemecku a výskum maďarských synagóg, ktorý vykonali Anikó Gazda a kolektív v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Pre pochopenie povahy slovenského materiálu, kde sa fyzicky zachovalo vyše sto stavieb, ale iba minimálna archívna dokumentácia k nim, museli sme vyvinúť stratégiu na získanie architektonických zameraní týchto synagogálnych objektov. Keďže prostriedky projektu boli od začiatku veľmi obmedzené, nemohli sme sa spoľahnúť na prácu profesionálnych architektov.

Preto sme adaptovali schému použitú v spoločnom projekte Centra pre židovské umenie v Jeruzaleme a Technickej univerzity Braunschweig, ktorá je založená na práci študentov. S týmto projektom sme sa dôverne zoznámili i vďaka profesorke Alize Cohen-Mushlin, s ktorou počas svojho študijného pobytu v rokoch 1999-2001 Maroš Borský v Centre pre židovské umenie v Jeruzaleme konzultoval. Pomohli mu aj kolegovia na Technickej univerzite v Braunschweigu.

Táto úspešná nemecko – izraelská spolupráca nás inšpirovala a rozhodli sme sa adaptovať rovnaký model v našom dokumentačnom projekte Synagoga Slovaca. Rozvinuli sme veľmi úspešnú spoluprácu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po piatich rokoch práce so študentmi môžeme skonštatovať, že to bolo veľmi vhodné a efektívne riešenie.

Dokumentačná časť projektu bola rozdelená do viacerých častí
  1. Identifikácia. Tento krok bol veľmi dôležitým prológom projektu. V lete 2000 sme vyhodnotili dostupné informácie v archíve Národného pamiatkového úradu v Bratislave. Študovali sme výsledky Bárkányovej štúdie zo šesťdesiatych rokov a porovnávali ich s Paspartizáciou, ktorú urobil Národný pamiatkový úrad počas rokov deväťdesiatych. Správy regionálnych pracovísk NPÚ sú dostupné v archívoch, aj keď tento výskum nebol nikdy publikovaný. Na základe tohto archívneho prieskumu sme zostavili zoznam vyše sto synagogálnych objektov roztrúsených po celom Slovensku.
  2. Kým sme plánovali návštevu týchto lokalít, museli sme identifikovať množstvo súčasných majiteľov, užívateľov alebo správcov niekdajších synagóg. Vyjednávanie s majiteľmi týkajúce sa voľného prístupu do objektov bolo v niektorých prípadoch veľmi delikátnym procesom.
  3. Fotografická dokumentácia. V spolupráci so skúsenou fotografkou architektonických pamiatok, pani Vierou Kamenickou, sme fotograficky detailne zdokumentovali stopäť synagóg a modlitební: na diapozitívy, digitálnym fotoaparátom a aj na klasické fotografie pre budúce publikačné účely. Navštívili a nafotili sme všetky identifikované budovy niekdajších synagóg a modlitební na Slovensku. Túto rozsiahlu prácu sme vykonali v rokoch 2001-2006 a počas dvoch letných terénnych výskumov (2001 a 2002) nám asistovali dvaja zahraniční kolegovia, Dr. Janez Premk (Univerzita Ljubljana) a Dr. Samuel D. Albert (New York). Objekty, ktoré sme nestihli zdokumentovať v priebehu hlavných terénnych výskumov sme s fotografkou navštívili v rámci kratších výjazdov z Bratislavy a Košíc.
  4. Ďalšie spracovanie výstupov terénneho výskumu. Architektúru budov sme analyzovali a vyhodnotili s využitím na mieste urobených náčrtkov a fotodokumentácie. Tisíce fotografií boli priebežne digitalizované pre archívne účely.
  5. Archívny výskum. Hľadali sme originály stavebných plánov a historické dokumenty, ktoré by mali prispieť ku konkrétnemu popisu budov a presnému datovaniu. Toto štádium projektu bolo vďaka komplikovaným podmienkam v postkomunistických archívoch jedno z najťažších.
  6. Výskum historických fotografií. Snažili sme sa získať archívne fotozábery výrazne zmenených, ťažko poškodených a zbúraných synagóg, a preto sme boli v kontakte s mnohými regionálnymi slovenskými múzeami, dôležitými múzeami v zahraničí a mnohými súkromnými zberateľmi.
Dôležitou súčasťou nášho projektu bola spolupráca s profesorom Matúšom Dullom a jeho tímom z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pre Fakultu sme vyvinuli špeciálny seminár venovaný synagogálnej architektúre, ktorý sa od roku 2001 vyučoval ako voliteľný predmet. Jeho cieľom bolo študentov oboznámiť so synagogálnou architektúrou ako súčasťou slovenského multikultúrneho dedičstva. Skupina študentov, približne dvadsať poslucháčov ročne, vykonala zamerania a dokumentáciu určitého synagogálneho objektu, ktorý bol fotograficky zdokumentovaný pracovníkmi Múzea, ako svoje semestrálne úlohy. Plány v mierke 1:50 bude archivovať Centrum slovenského židovského kultúrneho dedičstva. Skupina doktorandov pod vedením profesora Dullu tieto plány spracovala pre publikačné účely.

Seminár o synagogálnej architektúre sme taktiež ponúkli na Katedre dejín umenia Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr bol doplnený o špeciálny seminár o židovskom umení, čo predstavovalo historicky prvé predstavenie témy židovského kultúrneho dedičstva v univerzitnom kurikule na Slovensku.

Vo februári 2005 bolo slávnostne uvedené dvojčíslie akademického časopisu Architektúra a urbanizmus venované synagogálnej architektúre na Slovensku. Publikácia obshuje súbor odborných štúdií, ktoré vznikli za podpory grantovej agentúry SR pre vedu VEGA v rámci projektu číslo 1/9054/02. Pri tejto slávnostnej a medializovanej príležitosti Múzeum židovskej kultúry udelilo profesorovi Matúšovi Dullovi pamätnú medailu Chatama Sofera. Toto ocenenie udeľuje Múzeum jednotlivcom, ktorí prispeli k zachovaniu židovskej kultúry na Slovensku.

Súčasťou projektu bolo doktorandské štúdium Maroša Borského na Hochschule für Jüdische Studien a Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu. V septembri 2005 bolo ukončené úspešnou obhajobou dizertačnej práce „Synagogue Architecture in Slovakia: Towards Creating a Memorial Landscape of Lost Community“. Vedúcou doktorandského štúdia bola Dr. Felicitas Heimann-Jelinek, druhým garantom bol Prof. Dr. Michael Hesse.

Od jesene 2005 sme sa venovali doplneniu údajov, uskutočnili dodatočné zamerania synagogálnych objektov a zimnú fotodokomentáciu vybraných stavieb v dobe vegetačného pokoja. Z dvoch synagóg sme odobrali vzorky stropných trámov na dendrochronologickú analýzu.

V apríli 2006 sme spustili webovú databázu stopiatich zdokumentovaných objektov synagóg, na ktorej prezentujeme rozsiahlu dokumentáciu ku jednotlivých stavbám. Databázu budeme priebežne doplňovať o dokumentáciu rituálnych kúpeľov, školských stavieb, pamätníkov Holokaustu, vybraných cintorínov a iných pamiatok židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku.

V súčasnosti pripravujeme vydanie monografickej knižnej publikácie o synagógach na Slovensku.


©2006 SYNAGOGA SLOVACA