Synagoga Slovaca Database
 Beckov 
Kód: C1L1702 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita: pod hradom Beckov , Beckov 
Okres: Nové Mesto nad Váhom 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Židovský cintorín v Beckove je jedným z najmalebnejších na Slovensku v?aka jeho polohe v tesnej blízkosti hradu Beckov. Cintorín je cestou rozdelený na dva ?asti. Staršia ?as? cintorína sa rozprestiera na východnej strane hradného svahu. Nachádza sa tam približne 80 náhrobníkov. História tohto cintorína siaha až do roku 1683, kedy prišli na hrad Beckov prví židia. V tomto rok bol totiž kuruckými vojskami Imricha Thökölyho zni?ený Uhorský Brod pri?om bolo zabitých 200 židov. V roku 1689 gróf Pongrácz povolil židom obchodova?, postavi? si modliteb?u a zriadi? cintorín. Na cintoríne sa nachádza hrob istej Pes(e)l, na ktorom sa uvádza, že jej otec, pán Leib, pochádzal zo svätej komunity („kehila kadoša“) Broda, tj. Uhorský Brod. Dátum úmrtia naneš?astie nie je ?itate?ný ke?že najstaršie náhrobníky sú prevažne z pieskovca a zubom ?asom zna?ne poškodené. Na niektorých z nich sú však dodnes zrete?né symboly ako napríklad palma, džbán Levitov, žehnajúce ruky Kohenov a lev. ?alší pozemok na zriadenie cintorína získali židia v roku 1734 od grófa Esterházyho. Ve?ká ?as? starších náhrobníkov s ?itate?nými dátumami úmrtia pochádza približne z polovice 19. storo?ia. Nápisy v hebrej?ine prevažujú nad tými v nem?ine, ?o dosved?uje konzervatívny charakter miestnej ortodoxnej komunity. Mladšie náhrobníky sa nachádzajú v ?asti cintorína situovanej priamo pri vstupe na hrad. Nachádza sa tu približne sto stojacich, ale hlavne pová?aných náhrobníkov z kvalitnejších materiálov ako mramor a žula pochádzajúcich zo za?iatku 20.storo?ia až po 2. Svetovú vojnu. Nachádzame medzi nimi náhrobníky v tvare jednoduchej stély, monumentálneho mramorového kvádra, prípadne s motívom gotického okna. Cintorín je od roku 1991 vedený v zozname slovenských kultúrnych pamiatok.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA