Synagoga Slovaca Database
 ?astá [Nemecky: Schadmansdorff]
Kód: C1A1201 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita:  , ?astá 
Okres: Pezinok 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Info pre návštevníkov:
Za parkoviskom pri hrade ?ervený Kame?.
Cintorín, ktorý sa nachádza ne?aleko hradu ?ervený Kame? bol pravdepodobne založený už koncom 17. storo?ia, kedy sa v ?astej usadili prví židia. Areál nie je ohradený ani pravidelne udržiavaný. Nachádza sa tam približne 40 náhrobných kame?ov, prevažne pová?aných a silne poškodených. Zachovalo sa len 7 stojacich náhrobníkov. Nápisy sú výlu?ne v hebrej?ine. Niektoré náhrobníky boli prevezené na hrad ?ervený Kame? a sú vystavené v jeho vstupnej ?asti. V sú?asnosti je cintorín sú?as?ou Historického náu?ného chodníka.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA