Synagoga Slovaca Database
 Tisinec 
Kód: C1P3101 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita:  , Tisinec 
Okres: Stropkov 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Info pre návštevníkov:
V prípade záujmu o návštevu cintorína, prosím kontaktujte pána Františka Prusáka, telefón: 054/ 472 36 90, adresa: Tisinec ?.12.
Cintorín sa nachádza na kopci pred obcou Tisinec po ?avej strane cesty smerom do Stropkova. Po?ná cesta vedie až k cintorínu, pred ktorým sú informa?né tabu?e v hebrejskom aj slovenskom jazyku. Cintorín používala židovská komunita z ne?alekého Stropkova až do roku 1892, kedy bol založený nový cintorín v Stropkove. Náhrobníky s ?itate?nými nápismi sú datované od polovice 18.storo?ia, nie je však možné vylú?i?, že sa na cintoríne nachádzajú aj staršie hroby, ktorých náhrobníky sa nezachovali prípadne sú už ne?itate?né. V novovybudovanom ohely sa nachádza hrob stropkovského rabína Chaima Yosefa Gottlieba (1790–1867) známeho ako Stropkover Rav, ktorý je dodnes navštevovaný veriacimi z celého sveta. Hrob zárove? pravidelne navštevujú potomkovia rabína Gottlieba v de? výro?ia jeho úmrtia.O pravidelnú údržbu cintorína sa už nieko?ko rokov stará americká organizácia pre ochranu cintorínov v Stropkove a Tisinci (Committee for Preservation of Tisinec/Stropkov Cemeteries). V?aka tejto organizácii bol cintorín oplotený, vykosený, všetkých 1002 náhrobníkov bolo o?íslovaných, o?istených a opätovne vztý?ených. Vzh?adom na to, že sa jednalo o tradi?ne zmýš?ajúcu chasidskú komunitu, nápisy sú len v hebrej?ine. Z materiálov prevláda pieskovec, vápenec, mramor a granit. Na cintoríne sa nachádzajú pozoruhodné symboly, ktoré sú typické aj pre cintoríny chasidských obcí na území bývalého Hali?a, dnes oblas? Malopo?ska. Okrem tradi?ných vyobrazení ako svietnik, hviezda Dávida, džbán Levitov, ?i žehnajúce ruky Kohenov, sa tu objavuje aj symbol jednorožca, usmievavého polmesiaca, pelikána, jele?a, leva a rôznych iných vyobrazení vtáctva. [JŠ]
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA