Hľadaj pamiatku
Pamätník Chatama Sofera
Chatam Sofer, vlastným menom Moše Schreiber (1762-1839), bol významným ortodoxným rabínom a učencom, ktorý sa v posledných rokoch stal súčasťou mnohonárodnostného panteónu známych bratislavských osobností. Narodil vo Frankfurte nad Mohanom, pôsobil ako rabín v Prostějove a burgenlandskom Mattersdorfe, ale najvýznamnejšiu etapu svojho rabinátu prežil vo vtedajšom Pressburgu.

19. storočie prinieslo mnoho spoločenských zmien, ktoré poznačili aj život európskeho židovstva. Rozpad štruktúry tradičnej komunity a židovského života sprevádzali asimilačné tendencie, ako aj prvá vlna reformného hnutia. Práve Chatam Sofer sa stal vodcom tradicionalistickej reakcie na tieto zmeny. Jeho stúpencami je často citované rabínovo motto „Všetko, čo je nové, je proti Tóre“. Prísne ortodoxný rabín viedol v Bratislave ješivu, ktorá bola popredným centrom tradičného židovského učenia v Európe. Po jeho smrti fungovala pod vedením Soferovych potomkov až do roku 1939, kedy presídlila do Jeruzalema, kde pôsobí pod menom Pressburger Yeshivah dodnes.

História cintorínu pri dnešnom Tuneli siaha do 17. storočia, kedy Pálffyovci povolili svojim židovským poddaným, aby si na pozemku medzi skalným bralom a Dunajom zriadili cintorín. Učenie judaizmu prikazuje, aby boli ostatky zosnulého v hrobovej jame nedotknuté až do príchodu Mesiáša, kedy budú spravodliví vzkriesení. Hroby na židovskom cintoríne sa preto od židovskej obce zakupujú a zostávajú trvalým majetkom rodiny. Nefunkčné cintoríny by mali zostať zachované a chránené. Aj cintorín pri Dunaji bol vzorne udržiavaný, hoci sa už od roku 1847 nepoužíval. Ohrozený bol až v roku 1943, kedy v súvislosti s výstavbou tunela a reguláciou nábrežia bolo rozhodnuté o jeho likvidácii. Väčšina hrobov bola exhumovaná a ostatky starostlivo prenesené pod kontrolou rabínov na neďaleký Nový ortodoxný cintorín. Iba malá skupina (23) hrobov bratislavských rabínov sústredených okolo hrobu Chatama Sofera bola ponechaná na pôvodnom mieste a prekryli ju betónové panely.

Chatam Sofer spal vyše polstoročia svoj večný sen v zavlhnutom temnom priestore, od osemdesiatych rokov pod koľajiskom električiek, do ktorého sa vchádzalo cez plechovú búdu dekorovanú sprejovou „výzdobou“ pouličných umelcov. Ale nezostal zabudnutý, v ortodoxnom svete dnes patrí k najväčším halachickým autoritám 19. storočia a symbolom odporu voči reformám, ktoré radikálne zmenili židovský život po páde múrov geta, v ktorom po stáročia európski židia museli žiť. Hrob Chatama Sofera je častým cieľom ortodoxných pútnikov z celého sveta. Mnohí sa vydávajú na namáhavú cestu z Brooklynu alebo Jeruzalema, aby strávili hoci len hodinu v modlitbách na hrobe váženého učenca. Najmä na jahrzeit (výročie úmrtia) rabína hrobku navštevujú stovky pútnikov z celého židovského sveta.

Koncom deväťdesiatych rokov bratislavská Židovská náboženská obec rozhodla o generálnej rekonštrukcii hrobky. Po komplikovaných jednaniach s Magistrátom hlavného mesta Bratislava a investorom - Medzinárodným výborom pre záchranu hrobov mudrcov z Bratislavy so sídlom v New Yorku bolo premiestnené koľajisko električiek, začalo sa s dôkladným reštaurovaním náhrobných kameňov a radikálnymi stavebnými úpravami areálu. Architekt Martin Kvasnica bol postavený pred náročnú úlohu zrekonštruovať hrobku rabínov pre potreby frekventovaného pútneho miesta a súčasne reprezentatívneho pamätníka pri plnom rešpektovaní religióznych predpisov.

Celý priebeh stavebných prác, ako aj architektonické riešenia boli poznačené zložitými halachickými (halacha – židovský zákon) pravidlami, na ktoré prísne dohliadal mašgiach (odborník na rituálne predpisy) z Izraela. Základnou požiadavkou bolo zachovanie pokoja mŕtvych počas stavebných prác, čo obmedzilo vstup do priestoru pohrebiska, ako aj výkopové práce na celej parcele, pretože sa jedná o bývalý cintorín. Pôvodné múry hrobky nesmeli byť stavebne upravované. Architektonické riešenie muselo rešpektovať mnoho rituálnych predpisov. Najkomplikovanejším bolo zabezpečenie prístupu pre kohénov (potomkov Chrámových kňazov), ktorí si musia uchovať rituálnu čistotu a nesmú prísť do priameho kontaktu s „kontaminovanou“ pôdou cintorína. Do objektu sa preto vstupuje lávkou ponad pozemok bývalého cintorína. Predsieň a modlitebný priestor pre kohénov majú vlastné zastrešenie a od pohrebiska sú oddelené sklenou stenou a dôkladnou izoláciou. Z rituálneho hľadiska preto nie sú súčasťou cintorína a kohéni sa tak môžu bez obáv modliť v tesnej blízkosti hrobov rabínov.

Architektonicky pozoruhodný objekt je dôstojným miestom posledného odpočinku významných učencov ako aj atraktívnym pamätníkom bratislavskej židovskej minulosti. Kultivované riešenie prezrádza architektov hlboký rešpekt ku židovskej tradícii a pochopenie významu tohto miesta. Vytvoril intímny meditatívny priestor, do ktorého z diaľky dolieha tlmený hluk električiek. Prichádza z vonkajšieho sveta do priestoru, kde sa čas zastavil.

Pamätník Chatama Sofera nájdete na adrese:
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu (Dunajské nábrežie, pri tuneli), Bratislava

Fax: +421 2 5441 8041
e-mail: znoba@znoba.skDÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pamätník Chatama Sofera nie je múzeum, je to židovská pohrebná svätyňa a miesto modlitieb. Návštevníkov tohto miesta preto úctivo žiadame, aby svoju návštevu dopredu dohodli na Židovskej náboženskej obci v Bratislave.
©2006 SYNAGOGA SLOVACA