Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva

Kultúrna cesta je voľné združenie propagujúce najvýznamnejšie pamiatky židovskej kultúry na Slovensku. Niektoré synagógy sa dodnes používajú ako židovské modlitebne, iné slúžia kultúrnym účelom. Kliknite na mapu a dozviete sa o pamiatkach - partneroch kultúrnej cesty v rôznych regiónoch Slovenska.

ŽIDOVSKÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO NA SLOVENSKU

Náš internetový portál poskytuje informácie o pamiatkach židovskej kultúry na Slovensku. Je určený odbornej aj laickej verejnosti.   

DATABÁZA PAMIATOK prezentuje stovky židovských pamiatok na celom Slovensku. S ich dokumentáciou sme začali v roku 2001 v rámci projektu Synagoga Slovaca, ktorého cieľom bolo zaznamenať známe aj zabudnuté synagógy roztrúsené po Slovensku. V súčasnosti rozširujeme databázu o pamätníky holokaustu, cintoríny, rituálne kúpele (mikvaot) ako aj ďalšie objekty, ktoré slúžili židovským komunitám. Naša databáza ponúka okrem fotografickej dokumentácie aj základné historické a architektonické fakty.      

SLOVENSKÁ CESTA ŽIDOVSKÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA slúži integrácii najvýznamnejších pamiatok židovskej kultúry na Slovensku do kultúrnych a vzdelávacích aktivít, ako aj rozvoju turizmu v daných lokalitách. Cesta je súčasťou medzinárodného projektu Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva, ktoré získali štatút Veľkej kultúrnej cesty Rady Európy.

Projekty Slovenského centra židovského kultúrneho dedičstva sú súčasťou komplexného programu SLOVENSKÉHO ŽIDOVSKÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA. Veríme, že naše úsilie napomáha dlhodobým riešeniam v rámci ochrany a starostlivosti o tieto významné, hoci často zanedbané, kultúrne pamiatky. Domnievame sa, že iba dlhodobé a strategické riešenia môžu prispieť k záchrane slovenských židovských pamiatok, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť multikultúrneho dedičstva Slovenska.