Bardejov – synagóga Bikur cholim

Bardejov bol prosperujúcim slobodným kráľovským mestom a tak sa v ňom židia po mnohé stáročia nesmeli usadiť. Organizovaná židovská komunita vznikla až v prvej tretine 19. storočia, kedy si za hradbami mesta vybudovala rozsiahly komplex stavieb označovaný ako židovské suburbium. Tento areál zahŕňa Starú synagógu, školský objekt (bet midraš) a rituálny kúpeľ(mikve). Obec bola prísne ortodoxná a mnohí členovia patrili k príslušníkom chasidského hnutia. Niekoľko generácií rabínov pôsobiacich v Bardejove a v jeho okolí pochádzalo z významnej rabínskej dynastie Halberstammovcov. V roku 1940 žilo v meste 2 441 židov (28,7 % z celkového počtu obyvateľov), ktorí využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, päť modlitební, päť dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Dnes v meste nežije ani jeden žid.

Synagógu dal v roku 1929 vybudovať židovský spolok starostlivosti o chorých (Chevra bikur cholim) v centre mesta. Je to jednoduchý objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský nápis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť. Vďaka dlhoročnej starostlivosti posledného príslušníka bardejovskej židovskej komunity pána Maximiliána Špíru je dnes objekt jednou z najlepšie zachovaných synagóg na Slovensku. Nástennými maľbami pestro zdobený interiér spolu  s pôvodným inventárom sú nemým, ale pôsobivým pamätníkom bardejovskej židovskej minulosti a jej tragického zániku počas holokaustu. Synagóga je v súčasnosti vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO), ktorý pravidelne prispieva na obnovu  a údržbu tohto cenného objektu.

Lokalita: Kláštorská ulica, Bardejov
Súčasné využitie: vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: Návštevy si môžu prehliadku dohodnúť vopred so správcom areálu.
Vstupné: dobrovoľné
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Komenského 20, 085 01 Bardejov
Zodpovedná osoba: Cyril Bogoľ
Telefón: (054) 472 24 52,  0908-040 421
E-mail: cyril.bogol@gmail.com
Web: www.jewish-bardejov.sk